1931లో తొలిసారి తెలుగు తెరపై మాటలు వినిపించాయి

1931లో తొలిసారి తెలుగు తెరపై మాటలు వినిపించాయి. అంతకు ముందే తెలుగు సినిమా పుట్టినా కేవలం మూకీకే (మాటలు లేకుండా అభినయం) పరిమితమైంది. అలా మూకీగా ఉన్న తెలుగు సినిమా టాకీగా మారి, విభిన్న కథల్ని, నేపథ్యాల్ని పరిచయం చేసింది. ఈ…

Continue Reading1931లో తొలిసారి తెలుగు తెరపై మాటలు వినిపించాయి